free css templates

Σημαντικά Άρθρα

Άρθρο 7 Πρώτη εγγραφή Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών- Δικαιολογητικά

1. Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ απαιτείται, με ποινή απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης, η υποβολή στην ΕΠΟ μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των κατωτέρω δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β:
α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.
γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.
δ) Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Το ίδιο, ως ανωτέρω, πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή.
ε) Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο  (18) έτος της ηλικίας του είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση του άρθρου 2 παρ. 1 β του Παραρτήματος Β και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των ανηλίκων ποδοσφαιριστών. 
Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ενσωματώνονται στην αίτηση μεταβολών, δεν απαιτείται να υποβάλλονται ξεχωριστά.
2. Η Ε.Π.Ο., περαιτέρω, με διατάξεις του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων απαιτεί, για τη συμμετοχή στους αγώνες, επιπλέον δικαιολογητικά.
3. Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου. Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία (1) έως τρεις (3) ολόκληρες αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους.


Άρθρο 8 Πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών -Δικαιολογητικά

1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα οι ίδιοι ή οι έχοντες την γονική του μέριμνα. Για την εγγραφή τους, επιπλέον των δικαιολογητικών εγγραφής του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται στην Ε.Π.Ο., μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β:
α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής.
β) Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε., ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική νομοθεσία και τουλάχιστον για  ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με αυτές ημεδαπού όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις. 
γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή λατινική γλώσσα) , από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα.
ε) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
στ) φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο
ζ) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει να εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή ή του φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα, ενώ επιτρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο.
2. Η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει κάθε άλλο έγγραφο επίσημης Αρχής του Κράτους του οποίου ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος ή των Ελληνικών Αρχών για την επιβεβαίωση της εθνικότητας και των στοιχείων του ποδοσφαιριστή.
3. Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ή ταυτότητας που εκδίδει η χώρα-μέλος, της κάρτας πολίτη μέλους Ε.Ε. και πιστοποιητικού γέννησης.
4. Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου, κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.
5. Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή δήλωση τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 7γ του Παραρτήματος Β του παρόντος  κανονισμού. 
6. Για την πρώτη εγγραφή προσφύγων ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις και εγκύκλιοι της FIFA.


Άρθρο 9 Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών ως ερασιτεχνών- Δικαιολογητικά

1. Για την επανεγγραφή σε ομάδα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών απαιτείται η υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα του παραρτήματος Β.
2. Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα. Επιπλέον, για τον επαγγελματία αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να επανεγγραφεί σε ερασιτεχνική ομάδα απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 για τους αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Η άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπού που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση δελτίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή δεν έχει ισχύ κατά την επανεγγραφή του ως ερασιτέχνης